ANALYSIS OF PARATHYROID HORMONE LEVELS DETERMINED FROM 2005 TO 2009 P. 13-16

O.R. DZHURA, B.D. ZAHRAY, A.B. ZAHRAY

Анотація


Luby Zahray" from 2005 to 2009, which measured 527
plasma parathyroid hormone (PTH) levels, were analyzed.
PTH levels were mostly measured in patients with previously
established higher than normal serum calcium levels. The
results were divided into 6 groups by patient age: group 1
(from 1 month to 14 years); group 2 (15-29 years); group 3
(30-44 years); group 4 (45-59 years); group 5 (60-74 years);
and group 6 (75-90 years). There were 104 cases (19.73%)
of hyperparathyroidism (HPT), predominantly in women
(12.56%). The number of individuals with a high PTH level
ÎÖ²ÍÊÀ ÐÅÇÓËÜÒÀҲ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÜ Ç ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÀÐÀÒÃÎÐÌÎÍÓ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÕ ÓÏÐÎÄÎÂÆ 2005-2009 ðð.
Î.Ð. Äæóðà, Á.Ä. Çàãðàé, À.Á. Çàãðàé
Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî
Êàôåäðà ã³ñòîëî´³¿, öèòîëî´³¿ òà åìáð³îëî´³¿ (çàâ. - ïðîô. Î.Ä. Ëóöèê)
Àâòîðñüêà ëàáîðàòîð³ÿ Ë. Çàãðàé
Ïðèñâÿ÷óºòüñÿ ñâ³òë³é ïàì'ÿò³
ë³êàðÿ Ëþáîâ³ Çàãðàé
increased over the years; 1.33% in 2005, 3.42% in 2006,
3.98% in 2008, and 9.1% in 2009 were diagnosed as having
HPT. In 2009, the percentages of persons with a high PTH
level in group 3 and group 4 reached 3.61% and 2.47%,
respectively. The highest percentage of individuals with a low
PTH level was in age group 1. From 2005 to 2009, there were
fluctuations in the relative numbers of these persons, ranging
from 7.41% to 18.52%. A particularly low level was noticed in
7-year-old children, which may be evidence of the development
of early hypoparathyroidism in some preschool children.
Key words: osteoporosis, parathyroid hormone,
hyperparathyroidism, hypoparathyroidism

Повний текст:

PDF

Посилання


Котова І.В. Зміни психологічного стану хворих на первинний

гіперпаратиреоз // Клін. ендокринол. та ендокрин.

хірургія. - 2005. - Т. 11, № 2. - С. 67-70.

Остеопороз как проблема в клинике внутренних болезней

/ С.И. Рапопорт, Н.К. Малиновская, Л. А. Вознесенская

и др. // Клин. медицина. - 2000. - Т. 78, №

- С. 49-53.

Павлов А.В., Запрягаев В.В. Клеточное обновление в

паренхиме и строме околощитовидных желез // Арх.

Патолоґічний

стан Причини Рівень ПТГ Рівень кальцію

Первинний ГПТ

Вторинний ГПТ

Гіпопаратироїдизм

Злоякісні пухлини

Аденома і рак ПЩЗ

Хронічні хвороби нирок, важка недостатність

кальцію, порушення всмоктування кальцію,

вагітність, грудне вигодовування

Випадкове видалення ПЩЗ, автоімунні

ураження

Плоскоклітинний рак легень, рак нирок,

підшлункової залози, яєчка

Високий

Високий

Низький

Від високого до

нормального

Від високого до нормального

Низький

Низький

Високий

Таблиця 4

Зв'язок рівня загального кальцію та ПТГ з розвитком патолоґічних станів

анат., гистол. и эмбриол. - 1989. - Т. 96, № 1. - С. 78-82.

Первинний гіперпаратиреоз / Н.І. Попік, С.Б. Майструк,

М.В. Власенко, О.С. Когут, Фаді Жраді // Международный

эндокринологический журнал 2(4) 2006.

Поворознюк В.В., Григорьева Н.В. Менопауза и остеопороз

// Doctor. - 2002. - № 5. - С. 50-55.

Рибаков С.Й., Комісаренко І.В., Кваченюк А.М. Синдромн

і характеристики первинного гіперпаратиреозу /

/ Ендокринологія. - 2002. - Т. 7, № 1. - С. 62-68.

Риггс Б.Л., Мелтон III Дж. Остеопороз / Пер. с англ. И.

Скрипникова, Н.Бунчук, Т. Баркова. - М.: БИНОМ,

- 560 с.

Сидорова Л.Л., Стефанюк Н.Ф., Семенец Е.Л. Случай

паратиреоидной остеодистрофии (болезни Энгеля-фон

Реклингхаузена), обусловленной карциномой паращитовидной

железы // Therapia. - 2007. - № 1. - С. 64-68.

Сучасна комплексна діагностика та хірургічне лікування

тяжкого первинного гіперпаратиреозу / С.М. Черенько,

О.В. Савран, Т.Г. Новикова та ін. // Клін. ендокринол. та

ендокрин. хірургія. - 2002. - Т. 1, № 1. - С. 50-53.

Cummings S.K., Bates D., Black D. M. Clinical use of

densitometry // JAMA. - 2002. - Vol. 288, ¹ 15. - P. 1889-

Igbal M.M. Osteoporosis: Epidemiology, diagnosis and

treatment // South Med. J. - 2000. - Vol. 93, ¹ 1. - P. 2-18.

NIH Consensus development panel on osteoporosis

prevention, diagnosis and therapy, March 7-29, 2000:

highlights of the Conference // South Med. J. - 2001. -

Vol. 194, ¹ 6. - P. 569-573.

Primary hyperparathyroidism: referral patterns and

outcomes of surgery / R.S. Flint, C.R. Harmann, J. Carter,

G. Snyman // ANZ Journal of Surgery. - 2002. - Vol. 72,

¹ 3. - P. 200-209.

Robbins C., Ramzis W.B. Pathologic basis of disease. -

Philadelphia: Saunders Company, 1999. - 1490 p.

Schwamm H.A., Harry A., Millwan C.L. Histologic

differential diagnosis of skeletal lessions. - New-York;

Tokyo, 1995. - 930p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.